I Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest G-PRO Grzegorz Prochorowicz (zwany dalej G-PRO) z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rakowej 48A, o numerze NIP 9121730802
- dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
- usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu :
-rejestracji w sklepie internetowym g-pro.pl;
-sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
-wypełniania zobowiązań G-PRO, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie lub za pośrednictwem sklepu umów oraz funkcjonowania serwisu;
- przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez G-PRO na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;
- w celu publikacji treści.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
- zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
- niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepu lub za pośrednictwem sklepu lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na G-PRO;
- prawnie uzasadnione interesy realizowane przez G-PRO lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych, ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane: brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie, brak możliwości korzystania z usług Sklepu, brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

 

VI Cookies

Sklep G-PRO.PL korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji Sklepu.

 

VII Prawa i obowiązki Usługodawcy

- G-PRO zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
- G-PRO oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz G-PRO usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
- G-PRO oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz G-PRO lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom, firmom kurierskim.

VIII Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

- przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
-  przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
- przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

IX Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Każdy Klient ma prawo:
- dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych

W celu realizacji uprawnień, skontaktuj się poprzez e-mail na adres: sklep@g-pro.pl

X Zabezpieczenie Danych Osobowych

Przetwarzając Dane Osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

XI Postanowienia końcowe

40. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.