Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@g-pro.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: G-PRO, ul. Olsztyńska 48, 51-423 Wrocław , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
G-PRO Grzegorz Prochorowicz
ul. Olsztyńska 48, 51-423 Wrocław adres e-mail: sklep@g-pro.pl
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

-Numer konta do zwrotu.....................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreśli